Algemene voorwaarden

HUURVOORWAARDEN SAFE DEPOSIT NEDERLAND B.V.

 

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES 

In  deze  huurvoorwaarden  worden  de  volgende  termen  in  de  navolgende  betekenis  gebruikt,  voor  zover  uit  de  aard  of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

1.  SD:  Safe  Deposit  Nederland  BV,  de  gebruiker  van  deze  huurvoorwaarden,  gevestigd  te  Rotterdam,  ingeschreven  in  het Handelsregister onder KvK-nummer 56130651.

2.  Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SD een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3.  Overeenkomst: iedere tussen SD en de huurder tot stand gekomen overeenkomst, waarbij SD zich voor bepaalde tijd heeft  verbonden tot het voor gebruik beschikbaar stellen van loketten en kluisjes op locatie van SD, te weten Coolsingel 104 te Rotterdam, tegen een tussen partijen nader overeengekomen prijs. Onder huurder moet in deze voorwaarden  tevens de medehuurder worden verstaan. Ten hoogste twee huurders kunnen gezamenlijk een safeloket huren.

4.  Safeloket: het loket of de kluis waarvan de huurder gedurende de looptijd van de overeenkomst gebruik kan maken.

 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN 

1.  Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SD en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2.  De  toepasselijkheid  van  de  algemene  of  andersluidende  voorwaarden  van  de  huurder  wordt  uitdrukkelijk  van  de  hand gewezen.

3.  Van het bepaalde in deze huurvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze  huurvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.  Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet.

In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

1.  Elk aanbod van SD vrijblijvend. SD is nimmer verplicht een aanvraag van de huurder te aanvaarden.

2.  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanmeldingsformulier volledig en correct is ingevuld, deze door de huurder is ondertekend en door SD is ontvangen. Als voorwaarde voor totstandkoming van de overeenkomst dient de huurder een kopie van zijn legitimatie aan SD te verstrekken en de overeengekomen borg te voldoen.

 

 ARTIKEL 4. |  INHOUD EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

1.  SD verbindt zich ertoe om gedurende de looptijd van de overeenkomst een willekeurig safeloket aan de huurder in gebruik te verstrekken die aan de overeenkomst beantwoordt.

2.  De rechten en plichten uit de overeenkomst zijn niet voor overdracht vatbaar.

3.  De  overeenkomst  wordt  voor  bepaalde  tijd  aangegaan,  welke  bepaalde  tijd  uitdrukkelijk  wordt  overeengekomen.  Na verstrijken van de overeengekomen bepaalde tijd wordt de overeenkomst  steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde tijd, tenzij de overeenkomst conform de volgende leden tijdig wordt opgezegd. In afwijking van de vorige zin wordt de overeenkomst na verstrijken van de bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, in geval de huurder jegens SD optreedt in hoedanigheid van consument.

4.  De overeenkomst eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, doch niet eerder dan de overeengekomen bepaalde tijd is verstreken. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand en dient schriftelijk plaats te vinden. Een en ander behoudens het geval de huurder een consument is, in welk geval een opzegtermijn van een maand geldt en opzegging op elke dag van de maand kan plaatsvinden.

5.  SD is, indien hij daarvoor gegronde reden acht te hebben, bevoegd de overeenkomst, onder opgave van de reden, schriftelijk op  te  zeggen  zonder  dat  daarbij  enige  opzeggingstermijn  in  acht  behoeft  te  worden  genomen  en  zonder  enige  andere aansprakelijkheid dan die tot terugbetaling of kwijtschelding van de huur over het nog niet verstreken gedeelte van de termijn.

 

ARTIKEL 5. |  BESCHIKBAARHEID EN GEBRUIK SAFELOKET 

1.  De toegang tot het safeloket wordt door SD verleend op dagen waarop SD geopend is, doch uitsluitend gedurende de voor het  publiek  bestemde  uren.  SD  behoudt  zich  evenwel  het  recht  voor  om  de  huurder  in  het  geval  van  bijzondere omstandigheden, de toegang tot het safeloket tijdelijk te weigeren.

2.  SD is gerechtigd om het safeloket te verplaatsen naar een andere locatie. Indien de locatie waar het safeloket zich bevindt door SD definitief wordt verlaten, is SD niet verplicht om een safeloket op een andere locatie aan te bieden en vindt lid 5 van het vorige artikel overeenkomstige toepassing.

3.  Aan de huurder worden de bij het safeloket behorende sleutels overhandigd, mits de huurder voldoet aan alle voorwaarden die bij het aangaan van de overeenkomst zijn gesteld, waaronder het voldaan hebben van de borg en de (eerste) huur(termijn).

4.  Het safeloket wordt geopend door de huurder, onder begeleiding van SD. Tenzij de huurder nadrukkelijk met het tegenstelde instemt, blijft de inhoud van het safeloket vanaf het openen tot en met het sluiten van het safeloket voor SD geheim. Voorts zal SD de inhoud van het safeloket nimmer zonder voorafgaande toestemming van de huurder openen, behoudens voor zover uit deze huurvoorwaarden anders voortvloeit.

5.  De huurder zal voor de goede bewaring van de sleutels zorgdragen. Ingeval hij één of meer sleutels mocht verliezen, dient hij daarvan terstond schriftelijk kennis te geven aan SD, zodat SD onmiddellijk voor rekening van de huurder maatregelen kan nemen tot wijziging van het slot en tot vervaardiging van nieuwe sleutels. Indien de huurder verzuimt het verlies van sleutel s terstond ter kennis van SD te brengen, is hij voor de gevolgen van dat verzuim aansprakelijk. In geval van sleutelverlies door de huurder, is SD gerechtigd de door de huurder betaalde borg volledig in te houden en opnieuw borg te vorderen ten aanzien van het nieuwe slot en de nieuwe sleutels, welke dient te zijn voldaan voordat SD de huurder in het bezit stelt van de nieuwe sleutels.

6.  De huurder of diens gemachtigde dient vóór elk bezoek aan het  safeloket zijn handtekening te plaatsen op een daartoe bestemd formulier van SD. SD kan aan de huurder of diens gemachtigde, die een bezoek aan het safeloket brengt, verzoeken een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

7.  Indien de huurovereenkomst door SD met meer dan één huurder is aangegaan, zullen de huurders zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk toegang tot het safeloket hebben, onverminderd het bepaalde in artikel 8. Ieder van de huurders is hoofdelijk voor  het  geheel  jegens  SD  aansprakelijk  voor  de  uit  de  overeenkomst  voortvloeiende  verplichtingen,  tenzij  anders  is overeengekomen. SD blijft echter te allen tijde bevoegd de toestemming van een huurder te vragen voor de toegang door de andere huurder tot het safeloket. Ingeval van overlijden van één der huurders treden de erfgenaam of de gezamenlijke erfgenamen in de rechten en verplichtingen van de overleden huurder en hebben de overblijvende huurder en de erfgenaam of gezamenlijke erfgenamen ieder zelfstandig toegang tot het safeloket. Om toegang te krijgen tot het safeloket kan SD verlangen dat de erfgenaam of de gezamenlijke erfgenamen een verklaring van erfrecht verstrekken.

 

ARTIKEL 6. |  VERBODEN GOEDEREN 

1.  Het is de huurder verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in het safeloket te bewaren. Voorts is het niet toegelaten verdovende middelen, gestolen goederen, vloeibare, giftige en verderfelijke stoffen in safeloketten op te slaan. Om overtreding van dit verbod vast te kunnen stellen is de huurder verplicht om op verzoek van SD de inhoud van het safeloket aan hem te tonen.

2.  Indien door of vanwege de inhoud van het safeloket schade ontstaat aan goederen of personen, dan is de huurder daarvoor volledig aansprakelijk.

 

ARTIKEL 7. |  DERDEN 

De huurder mag het safeloket niet onderverhuren aan  derden of anderszins het safeloket aan een ander in gebruik geven zonder voorafgaande toestemming van SD. De huurder kan een derde uitsluitend toegang tot het safeloket doen verschaffen door middel van een met toestemming van SD te geven door de huurder ondertekende volmacht. Deze volmacht, op te maken op het door SD te verstrekken formulier “Machtiging Safeloket”, moet tevens de handtekening dragen van de gevolmachtigde.

De  huurder  is  aansprakelijk  voor  alle  schade,  die  voor  SD  mocht  voortvloeien  uit  handelingen  en  nalatigheden  door  de gemachtigde verricht. Van het eindigen van een volmacht behoeft SD slechts nota te nemen nadat hij hiervan door middel van een aangetekende brief van de huurder in kennis is gesteld. In geval van overlijden van de huurder, of indien er sprake is van meerdere huurders, van één van de huurders, komt deze volmacht te vervallen vanaf het moment dat SD in kennis is gesteld of uit andere hoofde kennis draagt van het overlijden van de huurder.

 

ARTIKEL 8. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1.  Indien de huurder enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst tegenover SD niet nakomt, kan SD hem, zolang hij niet aan die verplichting heeft voldaan, de toegang tot het safeloket weigeren.

2.  Als de huurder failliet is verklaard of aan de huurder surseance van betaling is verleend of de wettelijke schuldsanering op de huurder van toepassing is verklaard, wordt aan de huurder geen toegang meer verleend tot het safeloket. Als de ene huurder failliet gaat of aan hem surseance van betaling is verleend of de wettelijke schuldsanering van toepassing is verklaard, zal SD aan de andere huurder slechts samen met de curator of bewindvoerder toegang verlenen tot het safeloket.

3.  Als er beslag wordt gelegd op het safeloket, zal SD aan de huurder geen toegang verlenen tot het safeloket.

 

ARTIKEL 9. |  GEVOLGEN VAN EINDE OVEREENKOMST 

1.  Vóór  het  eindigen  van  het  huurcontract  zal  de  huurder  het  safeloket  ontruimen  en  de  hem  ter  hand  gestelde  sleutels onverwijld aan SD teruggeven, dan wel hem de combinatie van het letterslot mededelen. Bij gebreke daarvan is SD bevoegd in tegenwoordigheid van een notaris het safeloket te laten openen en de inhoud daarvan door een notaris te laten vaststellen. De kosten die in verband hiermee worden gemaakt, waaronder begrepen de kosten van de notaris, komen voor rekening van de huurder. Onder de opschortende voorwaarde van het door SD openen van het safeloket wegens het door de huurder niet tijdig ontruimen van het safeloket, en het in de macht van SD komen van de goederen die zich in het safeloket bevinden, krijgt SD, voor zover wettelijk toegestaan, een pandrecht (vuistpand) op die goederen. SD is bevoegd de goederen waarop het pandrecht rust in de macht te brengen van een door hem aan te wijzen derde, die de goederen voor SD als pandhouder onder zich houdt. Het pandrecht dient tot zekerheid voor al hetgeen  de huurder aan SD verschuldigd zal zijn. Voor zover nodig verleent de huurder aan SD een onherroepelijke volmacht tot het verrichten van de in deze bepaling omschreven handelingen.

2.  SD is gerechtigd om de in pand genomen goederen zes maanden in pand te houden. SD is verder gerechtigd om gedurende de  periode  van  zes  maanden  na  de  ontruiming  de  inhoud  van  het  safeloket  te  verkopen  om  daaruit  zijn  vorderingen, waaronder de verkoopkosten, te voldoen. Een eventueel overschot wordt aan de huurder uitgekeerd op de  door de huurder opgegeven  bankrekening.  Indien  de  goederen  een  geringe  geldelijke  waarde  hebben,  is  SD  bevoegd  de  goederen  te vernietigen. Indien zich contante gelden in het safeloket bevinden, zal SD zonder kennisgeving aan de huurder zijn vorderingen mogen verrekenen met deze gelden en een eventueel overschot uitkeren op de door de huurder opgegeven bankrekening.

3.  De kosten voor het behoud en onderhoud, waaronder nadrukkelijk mede begrepen de kosten voor opslag van de goederen die conform de vorige leden in de macht van SD of een door SD aangewezen derde zijn gebracht, kunnen door SD aan de huurder in rekening worden gebracht.

4.  Totdat het safeloket is ontruimd zal de huurder aan SD kosten verschuldigd zijn die gelijk zijn aan de huurprijs over de periode na einde van de overeenkomst tot en met de dag waarop het safeloket wordt ontruimd.

 

ARTIKEL 10. |  AANSPRAKELIJKHEID 

1.  SD houdt zich tegenover de huurder tot een bedrag van ten hoogste € 50.000,- per geval, per safeloket aansprakelijk voor alle aangetoonde schade welke voor de huurder mocht ontstaan door verlies van of schade aan de in het  safeloket opgeborgen goederen, een en ander behoudens voor zover de door SD afgesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt en tot uitkering overgaat en behoudens het bepaalde in het overige van deze huurvoorwaarden.

2.  SD  is  niet  aansprakelijk  voor  schade  ontstaan  als  gevolg  van  overmacht en  is  in  ieder  geval  niet aansprakelijk  indien  hij aantoont dat:

a)  de  schade  is  ontstaan  ten  gevolge  van  gewapend  conflict,  burgeroorlog,  opstand, binnenlandse  onlusten,  politiële acties, oproer of muiterij;

b)  de schade is ontstaan bij juiste of onjuiste uitvoering van een last of verordening van enige militaire macht tijdens enige onder a. bedoelde toestand of handeling;

c)  de schade is veroorzaakt door, is opgetreden bij of is voortgevloeid uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe de reactie is ontstaan, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting en ander natuurgeweld.

3.  SD is niet aansprakelijk voor immateriële schade welke voor de huurder mocht ontstaan door verlies van of schade aan de in het safeloket opgeborgen inhoud.

4.  SD is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het geven van toegang tot het safeloket aan de huurder of aan de gemachtigde wanneer in de rechtspositie van de huurder of de gemachtigde verandering is gekomen, zolang SD niet door de huurder van deze verandering per aangetekend schrijven in kennis is gesteld.

 

ARTIKEL 11. |  PRIJZEN EN BETALINGEN 

1.  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door SD vermelde prijzen vast en toepasselijk voor een contractduur van één jaar.

2.  SD  is  steeds  gerechtigd  zijn  prijzen  te  wijzigen.  Prijswijzigingen  worden  twee  maanden  voor  inwerkingtreding  daarvan schriftelijk  aan  de  huurder  medegedeeld.  In  geval  van  een  tussentijdse  prijsverhoging  is  de  huurder  gerechtigd  de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tot een maand nadat de prijsverhoging hem bekend is gemaakt.

3.  De huur is jaarlijks middels vooruitbetaling verschuldigd. SD is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de (eerste) huur(termijn) én de borg door SD is ontvangen.

4.  Betalingen  dienen  te  geschieden  middels  overboeking,  contante  betaling,  dan  wel  automatische  incasso.  In  geval  van overboeking dient betaling te geschieden binnen de factuur vermelde termijn, op de door SD voorgeschreven wijze.

5.  In geval van automatische incasso is SD gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen indien een betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd of gestorneerd wordt. In dat geval is SD gerechtigd voldoening van de openstaande betaling middels overboeking te vorderen. Betaling daarvan, inclusief administratiekosten, dient te geschieden binnen de factuur vermelde termijn, op de door SD voorgeschreven wijze.

6.  In geval tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de huurder over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente in geval de huurder handelt in hoedanigheid van consument.

7.  Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de huurder verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 12. |  SLOTBEPALINGEN 

1.  De huurder is verplicht elke verandering van zijn postadres direct aan SD schriftelijk mede te delen. De huurder die over een  niet bij SD bekend postadres beschikt, wordt geacht ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst domicilie te hebben gekozen ten kantore van SD alwaar het safeloket zich bevindt.

2.  Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3.  Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overlegt te beslechten.

4.  In  geval  van  gerechtelijke  geschilbeslechting  wordt,  behoudens  hogere  voorziening,  uitsluitend  de  bevoegde  rechter  te Rotterdam aangewezen, tenzij SD als eisende partij de voorkeur mocht geven aan de voor de huurder in aanmerking komende buitenlandse rechter, dan wel de wet onder de gegeven omstandigheden dwingend van het vorenstaande afwijkt.

5.  Deze voorwaarden mogen door SD eenzijdig worden gewijzigd met inachtneming van een termijn van twee maanden na schriftelijke bekendmaking daarvan aan de huurder. De huurder is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tot een maand nadat de wijziging hem bekend is gemaakt.